Wees de verandering die je in de wereld wil zien gebeuren.

Mahatma Gandhi

Wees de verandering die je in de wereld wil zien gebeuren.

Mahatma Gandhi

Er is niets tragischer dan door een revolutie heen te slapen.

 

Martin Luther King Jr. van 18 mei 1966

Gezondheid, Welzijn & Productiviteit in Kantoren

WHO doelstellingen en WELL

WELL en de WHO Sustainabilty Development Goals

Doelstellingen van de Verenigde Naties voor duurzame ontwikkeling door middel van WELL V2.

Bij het IWBI erkennen we dat de menselijke gezondheid onlosmakelijk verbonden is met zowel de gezondheid van onze planeet als met de kracht van de sociaaleconomische instellingen die het dagelijks leven ondersteunen. Het milieu kan de gezondheid ondersteunen door te zorgen voor frisse lucht, schoon water, gezond voedsel en groene ruimten voor lichaamsbeweging en sociale contacten. Ook systemen die gelijke toegang tot onderwijs, middelen en economische kansen bevorderen, kunnen het mentale, emotionele en sociale welzijn versterken. Strategieën die de menselijke gezondheid ondersteunen moeten dus hand in hand gaan met acties die het onderwijs verbeteren, ongelijkheid verminderen, economische groei stimuleren, klimaatverandering tegengaan en ons milieu beschermen.

De WELL Building Standard erkent deze verbanden door een evenwichtig, geïntegreerd kader van strategieën aan te bieden dat de gezondheid van mensen in gebouwen ondersteunt, maar er ook naar streeft om de bredere gemeenschap en het omliggende milieu te laten gedijen. WELL-functies die schone lucht en water, daglicht en veilige materialen bevorderen, staan naast de functies die transparantie van de organisatie, burgerbetrokkenheid en gelijke toegang tot gezondheidsdiensten en onderwijs vereisen. Maar om echt een wereld te creëren waarin mensen en de planeet kunnen gedijen, moeten we de handen ineenslaan met wereldwijde, sectoroverschrijdende partners die zich inzetten voor soortgelijke doelen. Daarom vinden we het geweldig om ons aan te sluiten bij de doelstellingen van de Verenigde Naties op het gebied van duurzame ontwikkeling.

De 17 doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (SDG's) zijn door de Verenigde Naties vastgesteld als onderdeel van de Agenda voor duurzame ontwikkeling voor 2030 die in 2015 door de VN-lidstaten is aangenomen. In de SDG's zijn 169 specifieke, meetbare doelstellingen vastgesteld voor een breed scala van onderling afhankelijke sociale, economische en milieuproblemen, variërend van armoedebestrijding tot de aanpak van de klimaatverandering. Samen vormen de SDG's een oproep tot actie voor landen en instellingen over de hele wereld om samen te werken aan de opbouw van een rechtvaardige samenleving en een bloeiende planeet.

Door de WELL v2-functies in kaart te brengen bij de 17 SDG's, wilden we de veelzijdige impact van WELL in een wereldwijde context in de verf zetten en tegelijkertijd verdere mogelijkheden identificeren om WELL te ontwikkelen tot een nog uitgebreider kader. De resultaten van onze inventarisatie, die hieronder worden gedeeld, laten zien dat WELL-ruimtes niet alleen gezonde ruimtes zijn - het zijn ook inclusieve, veerkrachtige, duurzame, inspirerende ruimtes met een impact die veel verder reikt dan één enkel gebouw. Bovenal versterkt de afstemming van WELL op de SDG's de krachtige mogelijkheid die we allemaal hebben als wereldwijde zorgverleners om onze gebouwde ruimtes te katalyseren als mechanismen om gezondheids- en welzijnsvoordelen te leveren aan de mensen binnen de ruimtes, de bredere gemeenschap en onze omgeving.

 

 

English Summary

WELL for WHO SDG

The environment can support health by providing fresh air, clean water, healthy food and green spaces for physical activity and social contact. Systems that promote equal access to education, resources and economic opportunities can also enhance mental, emotional and social well-being. Strategies that support human health must therefore go hand in hand with actions that improve education, reduce inequalities, stimulate economic growth, combat climate change and protect our environment.

The WELL Building Standard recognises these links by providing a balanced, integrated framework of strategies that supports the health of people in buildings, but also strives to help the wider community and the surrounding environment thrive. WELL features that promote clean air and water, daylight and safe materials are in addition to those that require organisational transparency, civic engagement and equal access to health services and education. But to truly create a world in which people and the planet can thrive, we need to work together with global, cross-sectoral partners who are committed to similar goals. That is why we are delighted to be in line with the United Nations' sustainable development goals.

 

GOAL 2: ZERO HUNGER

N13 Local Food Environment

GOAL 4: QUALITY EDUCATION

W01 Fundamental Water Quality W02 Water Contaminants
W08 Handwashing
S01 Sound Mapping

S02 Maximum Noise Levels
S03 Sound Barriers
S04 Sound Absorption
M04 Mental Health Education
C13 Accessibility and Universal Design C14 Bathroom Accommodations

GOAL 5: GENDER EQUALITY

C05 Health Services and Benefits C08 New Parent Support
C09 New Mother Support
C10 Family Support

C11 Civic Engagement
C12 Organizational Transparency C14 Bathroom Accommodations

GOAL 6: CLEAN WATER AND SANITATION

W01 Fundamental Water Quality W02 Water Contaminants
W03 Legionella Control
W04 Enhanced Water Quality W05 Water Quality Consistency W06 Drinking Water Promotion W08 Handwashing

C14 Bathroom Accommodations I05 Green Building Systems

 

GOAL 7: AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY

A10 Combustion Minimization
L01 Light Exposure and Education L02 Visual Lighting Design
T01 Thermal Performance
T02 Enhanced Thermal Performance T03 Thermal Zoning
T04 Individual Thermal Control
T05 Radiant Thermal Comfort
T06 Thermal Comfort Monitoring I05 Green Building Systems

GOAL 8: DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH

W01 Fundamental Water Quality
W02 Water Contaminants

W03 Legionella Control
W06 Drinking Water Promotion W07 Moisture Management W08 Handwashing

GOAL 9: INDUSTRY, INNOVATION AND INFRASTRUCTURE

A04 Construction Pollution Management

A08 Air Quality Monitoring and Awareness

W01 Fundamental Water Quality

W02 Water Contaminants
W07 Moisture Management
L01 Light Exposure and Education
L02 Visual Lighting Design
L05 Enhanced Daylight Access
T06 Thermal Comfort Monitoring

X01 Fundamental Material Precautions

X02 Hazardous Material Abatement

X03 Outdoor Structures
X05 In-Place Management
X06 Site Remediation
X08 Hazardous Material Reduction

 

X10 Volatile Compound Reduction

X11 Long-Term Emission Control
X12 Short-Term Emission Control
X13 Enhanced Material Precaution

X14 Material Transparency
I05 Green Building Systems

GOAL 10: REDUCED INEQUALITIES

L08 Occupant Control of Lighting Environments
X03 Exterior Materials and Structures

M01 Mental Health Promotion

M03 Mental Health Support

M04 Mental Health Education
M14 Substance Use Education and Services

C02 Integrative Design
C03 Occupant Survey

C04 Enhanced Occupant Survey

C08 New Parent Support
C12 Organizational Transparency

C13 Accessibility and Universal Design

C14 Bathroom Accommodations
C16 Community Access and Engagement

GOAL 11: SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES

A02 Smoke-Free Environment
A04 Construction Pollution Management

A10 Combustion Minimization

N13 Local Food Environment
L02 Visual Lighting Design
V04 Active Commuter and Occupant Support

V05 Site Planning and Selection
X04 Waste Management
T01 Thermal Performance

T02 Enhanced Thermal Performance
T03 Thermal Zoning
T05 Radiant Thermal Comfort
S01 Sound Mapping
S02 Maximum Noise Levels
S04 Sound Absorption

C02 Integrative Design
C13 Accessibility and Universal Design
C15 Emergency Preparedness
C16 Community Access and Engagement
I05 Green Building Systems

 GOAL 12: RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION

W01 Fundamental Water Quality
W02 Water Contaminants

W04 Enhanced Water Quality

W06 Drinking Water Promotion

N11 Responsible Food Sourcing

N12 Food Production
N12 Food Production
X01 Fundamental Material Precautions

X02 Hazardous Material Abatement

X03 Outdoor Structures
X04 Waste Management

X05 In-Place Management
X06 Site Remediation
X07 Pesticide Use
X08 Hazardous Material Reduction

X10 Volatile Compound Reduction

X11 Long-Term Emission Control

X12 Short-Term Emission Control

X13 Enhanced Material Precaution

X14 Material Transparency

C12 Organizational Transparency

I05 Green Building Systems

 GOAL 13: CLIMATE ACTION

A10 Combustion Minimization N12 Food Production
C15 Emergency Preparedness I05 Green Building Systems

GOAL 14: LIFE BELOW WATER

N11 Responsible Food Sourcing

I05 Green Building Systems

GOAL 15: LIFE ON LAND

X03 Exterior Materials and Structures X06 Site Remediation
I05 Green Building Systems

GOAL 16: PEACE, JUSTICE AND STRONG INSTITUTIONS

C02 Integrative Design
C12 Organizational Transparency

C13 Accessibility and Universal Design

 

GOAL 17: PARTNERSHIPS FOR THE GOALS

A08 Air Quality Monitoring and Awareness

C16 Community Access and Engagement